01 تیر 1399

پشت صاف (flat back posture)

 

موی و دنیس (۱۹۷۵) سندروم صاف را معرفی کردند. در این عارضه میزان طبیعی قوس کمر کاهش یافته و لگن خاصره به عقب چرخش می کند (شکل ۳-۱۹). در این عارضه فاصله مهره ها کم شده، عضلات پشت ضعیف گردیده، برآمدگی لگن خاصره با کمر تقریباً هم سطح شده، در اینحالت تنه فرد به جلو می شود و پاها در راه رفتن به طرفین انحراف می یابند. در این ناهنجاری، هنگامی که زانوها صاف باشد فرد به راحتی نمی تواند تنه خود را صاف نگه دارد و تنه مقداری به جلو متمایل می شود. برای جبران اینحالت فرد زانوهای خود را کمی خم کرده و فعالیت عضلات راست کننده ستون مهره ها بیشتر از حالت طبیعی می شود. این عارضه بیشتر به دلیل فقر حرکتی و ضعف عضلات و لیگامنتهای نگهدارنده ستون فقرات است. به نظر می رسد میزان شیوع عارضه پشت صاف قابل توجه است زیرا به تناسب مناسبات شغلی در عصر حاضر افراد ناچارند تا ساعات متمادی در وضعیت نشسته باشند (افراد پشت میز نشین) و کسانی که به مدت طولانی در حالت خمیده به جلو قرار می گیرند در نتیجه این وضعیت موجب کاهش قوس کمر و بروز عارضه پشت صاف می شود.


 

 

علل

 

 1. ضعف عضلات خم کننده ران عضلات صاف کننده ستون مهره ها در ناحیه کمری.
 2. کوتاهی عضلات همسترینگ و بازکننده های ران وکوتاهی عضله راست شکمی.

 

یکی از مهم ترین دلایل صاف شدن کمر، تغییرات تخریبی دیسک ناشی از افزایش سن است.

 

نشانه ها

 

 1. صاف شدن قوس مهره های کمری و چرخش لگن خاصره به عقب.
 2. درد در ناحیه کمر.

 

طول و تواتر گام در این افراد کاهش یافته و مرحله سکون و مرحله تا کردن زانو و ران افزایش می یابد.

 

ملاحظات اصلاحی و درمانی

 

 1. آموزش وضعیت صحیح ایستادن، نشستن و خوابیدن.
 2. تقویت عضلات ضعیف مانند عضله سوئز خاصره و راست قدامی.
 3. کشش عضلات کوتاه شده مانند عضلات همسترینگ و بازکننده های ران.

 

نمونه تمرینهای کششی

 

 1. بر روی زمین طاق باز خوابیده و در حالی که هر دو پا بر روی زمین است، یک پا را بدون خم شدن زانو بالا بیاورید.
 2. در وضعیت خوابیده به شکم بکوشید تا دستها را زیر بدن صاف کرده و قوسی را در ناحیه کمر به وجود آورید.
 3. دو زانو بر روی زمین بنشینید. یک پا را به جلو بگذارید به گونه ای که از ناحیه زانو کاملاً صاف و پاشنه پا با زمین تماس داشته باشد. در این وضعیت تنه را بر روی این پا خم کنید تا دستها به مچ پا برسد.

 

نمونه تمرینهای تقویتی

 

 1. به پشت بر روی زمین دراز بکشید و بکوشید تا پای راست را به داخل سینه بیاورید. همین کار را برای پای مخالف نیز انجام دهید و در پایان نیز هر دو پا را به داخل سینه بکشید.
 2. در وضعیت ایستاده تنه خود را به طرف جلو و پایین خم کنید. با گذاشتن دستها در پشت سر بکوشید تا تنه خود را به سمت بالا بیاورید.
 3. به پشت بر روی زمین خوابیده و بکوشید تا با فشار همزمان دستها به زمین یک قوس در کمر ایجاد کنید (همانند پل در ورزش کشتی).

برگشت به بالا