02 تیر 1399

وضعیت بدنی (Posture)


تعاریف و مفاهیم متعددی برای توصیف وضعیت بدنی انسان ارائه شده است از جمله:

 

الف) ترکیب ساختار مفاصل بدن در هر لحظه از زمان،

ب) ارتباط قسمتهای مختلف بدن نسبت به خط ثقل،

ج) ترتیب قرار گرفتن صحیح ومتناسب اجزاء بدن،

د) معیار سنجش اثر کارایی مکانیکی بر سیستم عصبی عضلانی در وضعیت قائم.

 

همان طورکه ذکر شد برای وضعیت بدن انسان از دیدگاههای مختلف تعاریف متفاوتی ارائه شده است. از نظر یک جراح ارتوپد، وضعیت بدنی می تواند نشانه سلامت دستگاه استخوانی-عضلانی باشد یا از دیدگاه یک حرکت شناس، وضعیت بدنی مقیاسی است که کارایی مکانیکی تعادل عضلانی و هماهنگی اعصاب و عضلات را نشان می دهد.

 

 

مسلم است که بدن یک موجود زنده چند قسمتی مثل انسان، نمیتواند همواره یک وضعیت واحد داشته باشد و پیوسته وضعیتهای مختلفی به خود می گیرد. بدن به ندرت میتواند وضعیت ثابتی را به مدت طولانی حفظ کند. وضعیت بدنی تحت تأثیر برخی از عوامل جسمانی و روانی از جمله عوامل ارثی و نژادی قرار دارد. از این رو ارائه تعریف واحد و مشخص از وضعیت بدنی مشکل است. کسانی که در مورد ساختار بدنی انسان تخصص دارند، معتقدند که وضعیتهای ایستا نسبت به وضعیتهای پویا قابل توجه‌تر هستند. مطالعه وضعیت ایستاده علاوه بر اینکه روش عملی تری است، اهمیت دیگری نیز دارد و آن این است که وضعیت ایستاده را می توان مبدأ حرکت برای بسیاری از الگوهای وضعیتی که افراد ارائه میدهند، چه در حال حرکت وچه در حال استراحت، در نظر گرفت.

 

وضعیت بدنی ایده‌آل با در نظر گرفتن معیارهای مکانیکی آن، عبارت است از عبور خط ثقل از مرکز مفاصل تا تعادل برقرار وگشتاور نیروها صفر شود. از آنجا که اینامر تقریباً غیر ممکن است بنابراین باید همواره وضعیت بدنی بهینه مدنظر باشد. در این وضعیت خط ثقل از نزدیک ترین فاصله نسبت به محور مفاصل عبور میکند. چنانچه قسمتهای مختلف بدن (عضلات، استخوانها، رباطها، و غیره) شرایط لازم و عملکرد مناسبی داشته باشند وضعیت مطلوب را میتوان به این شکل تعریف کرد:

 

-از روبه رو یا پشت مستقیم بودن خط ثقل را بررسی می کنیم که بدن به وسیله این خط به دو نیمه مساوی و قرینه تقسیم می شود.

-از پهلو خط ثقل باید از روی لاله گوش، جلوی مفصل اطلس-پس سری، روی زائه اخرمی، روی برجستگی بزرگ استخوان ران، کمی جلوتر از مفصل زانو وپشت استخوان کشکک و از جلوی مفصل مچ پا عبور کند.

 

برگشت به بالا